Blogger templates

Thursday, December 30, 2010

الحرف Huruf

Huruf adalah jenis kata yang berfungsi sebagai kata bantu , iaitu kata yang mengandungi makna yang tidak berdiri sendiri. Maknanya hanya boleh diketahui dengan bersandingan dengan kata lain, baik Isim atau Fi’il.

Tanda Huruf adalah tidak menerima tanda-tanda Isim atau tanda-tanda Fi’il, atau dengan ungkapan lain, Huruf adalah tanpa tanda pengenal. Kalau kita mengenal Jim dengan titik di bawah dan Kha dengan titik di atas, kita mengenal Ha tanpa titik. Demikian juga, kita mengenal jenis kata Isim dan Fi’il dengan tanda-tanda yang telah disebutkan di atas, maka kita mengenal jenis kata Huruf tanpa tanda dan tidak menerima tanda-tanda Isim atau Fi’il.

Kata yang termasuk dalam jenis Huruf ini terbahagi berbentuk-bentuk sesuai dengan fungsinya yang mempengaruhi status kata yang dimasukinya, sesuai dengan fungsi maknanya, dan terbahagi menjadi tiga bentuk , iaitu:

- Huruf yang dapat masuk ke Isim mahupun Fiíl, dan huruf tersebut tidak mempunyai kedudukan apa apa dalam I’rab. Contoh, kata Hal هَلْ dalam وَهَلْ أَتَاكَ حديث الغاشية.

- Huruf yang dikhususkan pada isim, dan huruf tersebut mempunyai fungsi serta kedudukannya dalam I’rab. Contoh, huruf Inna إنّ dan Fi في, dalam Al Quran : إنّ الله يحب الذين يقاتلون في سبيله.

- Huruf yang dikhususkan tehadap Fiíl dimana huruf-huruf tersebut mempunyai kedudukan dan fungsi dalam I’rab. Contoh, huruf Nasab dan Jazam.

I’RAB الإعراب dan BINA البناء

I. Al BINA البناء

Bina adalah suatu keharusan dimana harakah (baris) akhir dari suatu kata tidak akan mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang merubah harakah dan kedudukan kata, atau simpelnya, Bina adalah kata yang tidak berubah harakah akhir hurufnya. Contohnya, kata aina أينَ (dimana) dan amsi أمْسِ (kelmarin), dimana baris (harakah) akhirnya tidak akan pernah berubah.

Bentuk-Bentuk Bina البناء

Tanda-tanda bina dalam kata dalam I’rab terbahagi menjadi empat, iaitu:

 1. Sukun السُّكونُ iaitu tidak adanya harakah, yang mana terdapat pada huruf, fiíl serta isim, contoh mabni dengan sukun dari huruf هلْ , dan dari fiíl, قمْ , dan dari isim, كمْ .
 2. Fatha الفَتْحُ , berbaris atas dengan fatha, hal ini pun terdapat pada Isim, contohnya أينَ , dan Huruf, contohnya سوفَ , juga pada Fi’il, contohnya, قامَ .
 3. Kasrah الكَسْرُ berbaris bawah dengan kasrah, terdapat pada Isim, contohnya أمْسِ dan huruf, contohnya huruf Lam Al Jarr لامِ الجر misalnya dalam kalimat المالُ لِزَيْدٍ .
 4. Dhamma الضَّمُّ berbaris atas dengan Dhamma, terdapat pada huruf, contohnya منْذُ dan isim yang menunjukkan arah misalnya تحتُ dengan syarat harus Idhafah secara makna tanpa lafaz.

Bentuk-bentuk Mabni

Setelah mengetahui bentuk-bentuk tanda bina, seeloknyalah untuk mengetahui semua dari Isim, Fi’il dan Huruf yang Mabni agar tidak salah dalam menempatkan letak serta hukumnya dalam suatu kalimat.

A.Huruf الحُرُوفُ

Semua huruf adalah Mabni, baik dengan Fatha seperti وَ، كَ، ف، ثمَّ ,mahupun sukun, seperti منْ، في، إلى، هلْ , dan Kasrah seperti (لِـ (لتكتبْ درسك، جئت لأشكرَكبِـ (كتبت بالقلم , dan juga Dhamma sperti منذُ.

B. Af’al الأفعال

Semua Fi’il adalah Mabni kecuali Fi’il Mudhari’ yang tidak dimasuki oleh salah satu dari Nun Niswah نون النسوة maupun Nun Taukid نُونَ التَّوكيد .

Bentuk-bentuk Bina Fi’il Madhi

Fatha: Jika tidak berhubungan dengan kata apa pun, contohnya سمعَ , تكلمَ atau Fi’il tersebut bergandingan dengan Ta Ta’nis تاء التأنيث contohnya فهمَتْ , جلستْ atau Fi’il tersebut berhubungan dengan Al Alif Al Itsnain ألف الاثن ين yang menunjukan dua orang, contohnya ذهبا، قاما، سعيا.

Sukun: Apabila fi’il tersebut bergandingan dengan Dhamir yang kedudukannya adalah marfu’ sebagai subjek misalnya Ta mutakallim dan sebagainya, atau fi’il tersebut bergandingan dengan Nun Niswah, contohnya سمعْتُ، سمعْنا، سمعْتَ، سمعْتِ , سمعْتما، سمعْتُن, سمعْتَ , سعيْت، سعيْنا, سعيْتما، سعيْتُنَ.

Dhamma: Apabila Fi’il tersebut berhubungan dan bergandingan dengan Wau Al Jama’ah (yang menunjukkan jamak muzakkar salim=lelaki), contohnya سمعُوا، فهمُوا.

Bentuk-bentuk Bina Fi’il Mudhari’

Fi’il Mudhari’ Mabni apabila dimasuki oleh salah satu dari Nun Taukid dan Nun Niswah, dan tanda bina nya adalah,

Sukun: Apabila berhubungan dengan Nun Niswah, contohnya يسمعْنَ، يقرأْنَ، يمشيْنَ، يدعوْنَ.

Fatha: Apabila berhubungan langsung dengan Nun Taukid yang disandarkan kepada Mufrad Muzakkar, contohnya, لِتسمعَنْ، لتدعوَنّ.

Bentuk-bentuk Bina Fi’il Amar

Bina adalah Fiíl Amar iaitu :

Sukun: Apabila huruf terakhirnya bukan huruf Illat (Alif, Wau dan Ya) dan tidak berhubungan dengan kata apa pun, contoh افهمْ، اسمعْ , atau berhubungan dengan Nun Niswah, contoh أطعْنَ، ادنوْنَ، اسعيْنَ.

Fatha:Apabila berhubungan dengan Nun Taukid, contohnya افهمَنْ، اسمعَنّ، ادعوَنْ وادعوَنّ.Khazfu Nun (dihilangkan huruf Nun) : Apabila berhubungan dengan Alif Itsnain yang menunjukkan Mutsanna, atau Wau Jamaáh yang menunjukkan Jamak Muzakkar Salim atau Ya Al Mukhathabah, contohnya, ارعيا، اقنعوا، اقنعي.Khazfu harfu illah (meniadakan huruf Illatnya): Apabila huruf akhir dari fiíl adalah huruf illah, contohnya, ارعَ، ادعُ، امشِ.

C. Al Asma الأسماءُ

 1. Dhamair الضَّمائِرُ (Pronouns) atau kata ganti untuk orang pertama tunggal dan sebagainya yang terbahagi menjadi Munfasil (terpisah) yang terbahagi menjadi Rafa’dan nasab (kedudukannya dalam I’rab) contoh Rafa’ أنا، نحن، أنتَ، أنتما، أنتم، أنتِ، أنتما، أنتنَّ , هوَ، هما، همْ، , هيَ, هما، هنَّ Contoh Nashab : إيّاي، إيانا، إيّاكَ، إياكما، إياكم، إِياك، إياكنّ dan Muttasil (berhubungan) juga terbahagi menjadi Rafa’, Nashab, dan Jarr .Contoh Rafa’(تاء), (نا) قرأتُ, قرأنا. Contoh Nashab, ياء orang yang berkata, سمعني. كاف (kata lawan) misalnya حدثك. Atau هاء (terhadap orang ketiga tunggal) misalnya, أعطيته. Contoh Jarr, Ya (ياء) (orang yg berkata) misalnya كتبي , Ha هاء (orang ketiga tunggal) misalnya بيتهُ. Kaf كاف (kata lawan) misalnya كتابك.
 2. Kata Sambung أسْماءُ المَوْصُولِ seperti الذي (bererti untuk sesuatu atau seorang yang menunjukkan Muzakkar = lelaki), التي (untuk Muannats atau perempuan), الذينَ (jamak Muzakkar) اللاتي، اللاتِ، اللواتي (jamak muannas).
 3. Kata Tanya الاسْتِفْهَامِ , seperti Man=siapa مَنْ (untuk yang berakal), Ma=apa ما (yang tidak berakal) mata=bila متى (untuk waktu) Aina=di mana أينَ (untuk tempat).
 4. Isim yang menunjukkan pada bunyi dan suara, seperti suara bayi dan juga suara binatang, contoh إسَّ وهِسَّ، وهجْ (suara kambing/mengembik), هلا (suara kuda), كِخْ (suara bayi menangis) dan sebagainya.
 5. Isim (kata benda) yang mengandung erti fi/íl (kata kerja), contohnya, صهْ، مهْ (cukup!), حيَّ (terimalah), أفٍّ (memaki), ويْ (memaki), هيهاتَ (jauh). Dan lain-lain yang mengandung makna fiíl.
 6. Sebahagian dari keterangan waktu dan tempat, contoh إذْ، إذا، الآنَ، حَيْثُ، أمْسِ.
 7. Isim yang menunjukkan syarat أسْماءُ الشَّرْط , contoh مَنْ, مهما, متى, حيثما, كيفما, أيْ, أيّانَ.

II. AL I’RAB الإعراب

I,rab adalah terbalik dan lawan dari Bina, yang mana harakah (baris) akhir dari suatu kata akan mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang merubah harakah dan kedudukan kata dalam kalimat. Yang mana tanda-tanda I’rab itu terbahagi kepada dua, ada tanda yang asli dan farí (bukan asli).

Tanda Asli dari I’rab adalah Dhamma الضمةُ untuk Rafa’, Fatha الفتحةُ untuk Nasab, Kasrah الكسرة untuk Jarr, dan Sukun السكون untuk Jazam. Tanda-tanda ini ada yang dikhususkan untuk Isim dan Fiíl saja iaitu Rafa’ dan Nasab, contohnya dalam kalimat المؤمنُ يتقنُ عمله Rafa’ (dibaca dhamma pada akhir harakatnya) kata Mu’min dan yutqinu dengan Dhamma, contoh lain dari yang Nashab, إنّ القطارَ لن يغادرَ قبل المساء Nasab Isim Qitara kerana dimasuki Inna (huruf Nasab isim dan rafa’khabarnya) dan Fiíl Yughadir dengan Fatha kerana dimasuki oleh huruf nasab iaitu Lan. Dan dari tanda-tanda I’rab tersebut ada juga yang dikhususkan terhadap isim iaitu Jarr, contohnya في مسجدِ المدينةِ عالم Kata masjidi dibaca kasrah kerana di dahului huruf Jarr dan kata Madinah di baca kasrah kerana Idhafaf. Adapun tanda Jazam dikhususkannya kepada Fiíl, contohnya لم يفزْ بالنجاح كسول kata yafuz di sukunkan kerana dimasuki oleh huruf jazam.

Tanda-tanda Farí dari I’rab iaitu suatu harakat mengganti kedudukan harakat lainnya seperti kasrah mengganti fatha pada Jamak Muzakkar Salim dan fatha menggantikan kasrah pada Mamnu’min As Sorf. Atau kedudukan harakah digantikan oleh huruf, misalnya Wau menggantikan dhamma pada jamak muzakkar salim. Dan kesemuanya itu dapat diperincikan secara garis besarnya (baik harakah yang menggantikan posisi harakah lainnya mahupun huruf yang menggantikan kedudukan dari harakah) di bawah ini:

A. Harakah yang menggantikan kedudukan harakah lainnya

 1. Jamak Muannas Salaim (perempuan) جمع المؤنث السالم iaitu yang menunjukkan lebih dari dua (muannats) dengan menambahkan Alif ألف dan Ta تاء pada akhir katanya. Untuk menjadikan suatu isim mufrad menjadi jamak muannats salim, maka isim tersebut Pertama: haruslah menunjukkan kepada nama-nama perempuan, mislanya jamak dari Zainab الزينبا, jamak dari Hindun الهندات , jamak dari Maryam المريمات. Kedua: Isim yang diakhiri dengan tanda-tanda Ta’nits (feminis) baik Ta , Alif Maqsur dan Mamdud , contohnya فاطمة jamaknya adalah الفاطمات, حمزة jamaknya adalah الحمزات , سماء jamaknya كبرى , سماوات , jamaknya كبريات . Ketiga: Isim dalam bentuk Tashgir, contohnya kata Dirham yang telah di Tashgir menjadi Duraihim maka jamaknya adalah دُريهمات . Keempat: Isim yang terdiri dari lima huruf yang belum pernah didengar Jamak Taksirnya (tidak teratur), misalnya kata إسطبل (kandang kuda) jamaknya إسطبلات, dan kata حمّام (Wc) jamaknya adalah حمامات . Jamak Muannats Salim ini, apabila kedudukannya Manshub dalam kalimat maka alamat I’rabnya adalah kasrah menggantikan fatha.
 2. Mamnu’Min As Sorf الممنوع من الصرف Isim yang tidak diikutkan dengan Tanwin atau kasrah, olehnya itu apabila ia Majrur kerana dimasuki oleh salah satu huruf Jarr maka I’rabnya adalah Majrur dengan Fatha pengganti kasrah. Adapun yang termasuk dalam Mamnu’Min As Sorof ini adalah, Pertama: nama-nama Ajami seperti إسماعيل، إبراهيم، إسحاق , Kedua: Nama-nama ajami yang terdiri dari dua kata, misalnya حضرموت، بعلبك, Ketiga: Isim yang ditambahkan Alif dan Nun pada akhirnya, misalnya رضوان، سلمان, Keempat: Isim yang timbangannya menyerupai timbangan Fiíl, contohnya أحمد، يزيد، يشكر, Kelima: Atu dalam timbangan Fa’ul seperti, عُمَر، زُحَل، هُبل، عُصَم, Keenam: Isim yang bertimbangan Fa’laan فَعْلان misalnya غضبان، عطشان ,Ketujuh: Isim yang bertimbangan Afála أفعل misalnya أحمر، أصغر ,Kelapan: Isim yang di akhir katanya adalah Alif Mamdudah atau Maqshurah, contohnya حسناء، أصدقاء، أطباء، حبلى، مصطفى ,Kesembilan: Bentuk Muntaha Jumuk, misalnya مساجد، عمائر، دوائر، قناديل. Kata-kata yang termasuk Mamnu’ Min As Sorf ini apabila dimasuki oleh salah satu huruf Jarr maka hukumnya majrur dengan Fatha pengganti kasrah, namun apabila ia dimasuki oleh AL atau ia Idhafah (bersandar pada kalimat lain) maka hukumnya tetap majrur dengan Kasrah, contohnya: في المساجدِ قناديل, kerana AL telah memasuki dalam kata masjid.

B. Harakah digantikan oleh Huruf

 1. Mutsanna المثنى iaitu yang menunjukkan kepada dua (bernyawa atau tidak bernyawa), antara tunggal dan jamak. Yang ditambahkan Alif ألف dan Nun ن pada akhir kata untuk menunjukkan hukumnya sebagai Marfu’, contohnya رجلان , dan menambahkan Ya ي dan Nun ن pada akhir kata yang menunjukkan Jarr atau Nasab, contohnya رجلين. Adapun untuk mengetahui bentuk-bentuknya adalah pembahasan dalam Ilmu Sorof.
 2. Jamak Muzakkar Salim جمع المذكر السالم yang menunjukkan tiga atau lebih dengan menambahkan Wau و dan Nun ن pada keadaam Marfu’ contohnya مسلمون , dan menambahkan Ya ي dan Nun ن pada keadaan Majrur dan Manshub, contohnya مسلمين.
 3. Asma Sittah الأسماء الستة iaitu أب (ayah), أخ (saudara lelaki), حم (panan), ذو (yg mempunyai), فو (mulut), هن (sesuatu). Tanda Marfu’nya dengan Wau الواو contohnya حضر أبو علي , Manshub dengan Alif الألف, contoh ورأيتُ أبا علي , dan Majrur dengan Ya الياء contohnya مررتُ بأبي علي. Syarat-syaratnya adalah haruslah tunggal (mufrad) tidak boleh mutsanna (dua) dan Jamak. Syarat lainnya adalah harus Idhafah, contohnya حضر أبوه. Dan tidak boleh jika berbentuk tashgir, contohnya أّخيُّه صغير

C. I’rabnya dengan menghapus atau menghilangkan hurufnya

 1. Al Af’al Al Khamsa الأفعال الخمسة yaini setiap Fi’il yang berhubungan dengan Alif Itsnain (mutsanna), atau Ya Al Mukhatabah, atau Wau Jama’ah. Dinamakan Af’al Khamsa kerana mempunyai lima bentuk iaitu, تفعلان، يفعلان، تفعلين, يفعلون، تفعلون. Hukum I’rab Fi’il kelima-lima ini adalah menghilangkan huruf Nuna apabila ia Manshub atau Majzum, contohnya هذه الدار يريد التاجران أن يشتريا dihilangkan Nun pada kata Yasytariyani kerana manshub dengan huruf nashb. Atau majzum kerana dimasuki oleh huruf jazm seperti contoh ini لا تشتريا هذه الأرض.
 2. Mudhari’ Mu’tal Akhir, iaitu fi’il mudhari’ yang huruf akhirnya adalah huruf Illat (alif, wau dan ya). Apabila ia berada pada posisi Majzum maka hukumnya adalah majzum dengan menghapuskan huruf illat, contohnya يدعو dan يخشى apabila dimasuki oleh huruf jazm لم يدعُ أحدا dihilangkan huruf wau خالد لم يخشَ أعداءه. Dihilangkan huruf ya.

Bentuk-Bentuk I’rab

I’rab terbahagi menjadi tiga bentuk, iaitu I’rab Dzahir (nampak) إعراب ظاهر, I’rab Muqaddar (tersembunyi) إعراب مقدر dan I’rab Mahalli إعراب محلي (berdasarkan tempat dan kedudukan dalam kalimat).

I’rab Dzahir إعراب ظاهر adalah nampak dan terlihat pada tanda-tanda I’rab seperti kasrah, dhamma dan fatha pada akhir suatu kata, contohnya في المساجدِ dimana terlihat dengan jelas kasrah pada kata masajidi. I’rab Muqaddar iaitu tidak nampak pada tanda-tanda I’rab dengan jelas pada akhir kata disebabkan oleh beratnya lidah untuk menyebutkannya atau terdapat uzur dalam penyebutan atau kerana maksud menempatkannya pada suatu posisi dengan harakat yang sesuai ataupun kerana dimasuki oleh huruf jarr tambahan (zaid).semua itu terdapat pada:

* Isim Manqous الاسم المنقوص iaitu isim yang diakhiri dengan huruf Ya dan huruf sebelumnya kasrah, contoh القاضي muqaddar atas dhamma dan kasrah kerana berat untuk menyebutnya.

* Isim Maqsor الاسم المقصور iaitu isim yang diakhiri dengan Alif dan huruf sebelumnya adalah fatha, contohnya الفتَى dalam kalimat حضر الفتى atau ومررتُ بفتىً I’rabnya adalah dengan menyembunyikan semua harakatnya kerana terdapat uzur dalam kalimat.

*Isim yang disandarkan kepadanya Ya Mutakallim, contohnya كتابي semua harakatnya disembunyikan kerana kedudukannya dengan harakat yang sesuai.

* Isim yang dijarr dengan huruf jarr tambahan, contohnya ما حضر من أحدٍ.

* Fi’il Mudhari’ yang huruf akhirnya adalah huruf illat, baik huruf akhirnya adalah Ya dan sebelumnya kasrah misalnya يمشي، يبني , atau huruf akhirnya adalah Wau sebelumnya dhamma, contohnya يدعو، يغزو, mahupun huruf akhirnya Alif dan fatha sebelumnya, misalnya يرعى، يخشى, maka tanda I’rabnya adalah muqaddar kerana terdapat tanda uzur dalam kalimat yang menghalang.

I’rab Mahalli إعراب محلي yang berdasarkan tempat dan kedudukan suatu isim dalam kalimat, dan kebanyakan terdapat pada semua isim yang mabni, contoh dari kata penunjuk هذا كريم , contoh dari kata penghubung أكرمت الذي نجح.

Nakirah (النكرة) dan Ma’rifat (المعرفة)

Nakirah (النكرة) adalah yang tidak dimaksudkan kepada sesuatu yang tertentu atau dengan kata lain nakirah adalah sesuatu yang belum tentu dan pasti, contohnya kata manusia (إنسان) dan lelaki (رجل) apabila kedua kata tersebut belum jelas ketentuannya, manusia yang manakah atau lelaki yang mana. Sedangkan Ma’rifat (المعرفة) adalah suatu yang pasti dan dimaksudkan kepada susuatu yang tertentu, yang terbahagi menjadi tujuh bahagian iaitu Dhamir, álam, kata petunjuk, kata penghubung, kata yang ber alif lam (أل), bersandar pada ma’rifah , munada (panggilan = dimasuk oleh huruf nida).

Dhamir (ضمائر) adalah kata yang menunjukkan kepada mutakallim (orang pertama tunggal) atau mukhatab (kata lawan) dan ghaib (orang ketiga). Yang terbahagi menjadi dhamir Munfashil (terpisah) iaitu dhamir yang boleh dimula dengannya pada awal kalimat atau terletak setalah Illa (kecuali). Dan dhamir muttasil (bersambung) iaitu dhamir yang bersambung dengan kata lain, contoh dhamir munfashil, saya (أنا), kamu laki-laki (أنتَ), kami/kita (نحن), dia lelaki (هو), dia perempuan (هي), mereka (هم) kesemuanya adalah dhamir muttasil yang menempati kedudukan rafa’/marfu’dalam kalimat, adapun yang menempati nashab iaitu saya (إيّاي), kamu (إيّاكَ), mereka (إياهم) dst. Contoh dhamir muttashil, Ta yang menunjukkan saya (تاء= قرأتُ), Na menunjukkan kita (نا=قرأن )dan seterusnya.

Al ‘alam (العلم) adalah kata yang menunjukkan sesuatu pada zatnya yang meliputi Kunyah (gelaran) iaitu kata yang dimula dengan ibn, abu atau umm, contohnya (أبو بكر), (ابن الوردي), (أم المؤمنين). Laqab (gelaran) yang menunjukkan kebaikan atau memuji dan keburukan atau penghinaan, contohnya (الفاروق =yang dapat membezakan baik dan buruk) dan (الأعشى =yang cacat matanya). Ataupun nama-nama orang selain kuniyah dan laqab, baik yang tunggal mahupun yang tersusun dari dua kata, contohnya (أحمد), (هند), (مكة), dan (عبدالله).

Kata penunjuk (اسم الإشارة) iaitu kata yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu baik dekat ataupun jauh, contoh (هذا =ini lelaki), (هذ ه =ini perempuan), (ذلك =itu lelaki) dan (تلك =itu perempuan).

Kata penyambung (الاسم الموصول) iaitu kata yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu yang berhubungan, contohnya (الذي =yang lelaki) dan (التي =yang perempuan).

Alif Lam (أل) iaitu isim nakirah yang dimasuki oleh alif dan lam, dan menjadikan sesuatu itu menjadi tertentu (ma’rifat), contohnya kata buku (كتاب) yang belum diketahui buku yang mana maka ditambahkan alif dan lam guna menunjukkan buku tertentu menjadi (الكتاب).

Isim yang disandarkan pada isim ma’rifah iaitu isim nakirah didhafkan (disandarkan) pada isim ma’rifat yang menyebabkan isim tersebut menjadi ma’rifat, contohnya ( هذا كتاب عليٍّ=ini buku Ali), kata kitab dalam contoh ini adalah nakirah namun kerana diidafhkan pada isim ma’rifat iaitu Ali maka kata kitab dengan sendirinya menjadi ma’rifat.

Munada (لمنادى) iaitu memanggil dengan maksud menentukannya sehingga ia menjadi ma’rifat, contohnya (يا بائعُ) dan (يا عبدَاللهِ).


I’rab Fi’il Mudhari’

I’rab Fi’il Mudhari’ ada tiga iaitu Nasab, Jazam dan Rafa. Dinasabkan Mudhari’ apabila dimasuk oleh salah satu dari huruf Nasab iaitu, An أنْ contohnya وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ , Lan لن, contohnya قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ , Izan إذن contohnya أريد أن أزورك. إذن أُكرمَك , Kai كي, contohnya فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا. Fi’il Mudhari’ juga dinasabkan dengan An yang tersembunyi setelah Lam لِتَغْفِرَ لَهُمْ , atau Hatta حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, atau Fa sababiah لم تعملْ فتكسبَ, atau Athaf kepada isim sebelumnya.

Fi’il Mudhari’ itu Majzum apabila didahului oleh salah satu dari pada huruf jazam, iaitu Lam لم dan Lamma لمّا , contohnya لم يسافرْ زيد، لما يعُدْ عليٌّ. Lam لام الأمر yang menunjukan perintah, contoh لتحكمْ بين الناس بالعدلِ. La لا الناهية yang menunjukkan larangan, contohnya لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى. Dan Fi’il Mudhari’ juga majzum apabila di masuki oleh salah satu dari huruh Sarth.

Apabila Fi’il Mudhari’ kosong dari huruf Nasab dan Jazam maka I’rabnya tetaplah Rafa’/ marfu’ .

>> Moga bermanfaat . ^_^

Thursday, December 23, 2010

ILMU NAHWU

Asalam 'Alaykum

Kunci dalam mempelajari bahasa adalah banyaknya krosa kata yang dimiliki (dihafal) dan menerapkannya di dalam kalimat, dengan demikian ia akan mampu berbahasa dalam bahasa tersebut, namun hal itu belum menjamin keselamatan ungkapan dari kefahaman dan ketidak fahaman pendengar atau lawan berbicara yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan suatu kaedah, terutama dalam bahasa arab yang penuh dengan berbagai bentuk kaedah yang mana bila salah dalam menggunakannya maka akan berakibat fatal terhadap erti dan maksud dari ungkapan tersebut. Untuk itu secara singkat, ana akan menjelaskan sedikit dasar-dasar dari kaedah umum bahasa arab (Nahwu) yang dikira dapat membantu dalam mempelajari bahasa arab.

Dalam berkata-kata dan menyampaikan maksud kepada orang lain, tidak akan terlepas dari untaian kata-kata yang terangkai dalam suatu kalimat, dalam bahasa arabnya disebut dengan الكلام ya'ni kalimat sempurna, terdiri dari dua kata atau lebih, baik terdiri dari dua isim (kata benda), contohnya الاتحاد قوة (Persatuan adalah power), atau terdiri dari Fiíl (kata kerja) dan Isim (kata benda), contohnya عاد المسافر (telah kembali para musafir), atau terdiri dari Fiíl amar misalnya, استَقِمْ dan fiíl Dhamir tersembunyi (mustatir). Kesemuanya itu menunjukkan bahawa kalimat tesusun dari beberapa kata dan mempunyai erti yang sempurna.

Kata الكلمة secara bahasa berasal dari kata كلم yang bererti melukai dengan anggota tubuh جرح kemudian erti tersebut lebih dikhususkan pada Lafaz yang diletakkan terhadap erti tertentu. Kadang kata الكلمة yang digunakan namun makna yang dimaksudkan adalah Kalimat, misalnya dalam alQuran: (كلا إنَّها كلمة هو قائلها)Lafaz اللفظ mencakup الكلمة dan الكلام ya'ni suara yang terdiri dari beberapa huruf, sedangkan القول iaitu apa-apa yang diucapkan baik itu sempurna mahupun tidak sempurna.

Jenis-jenis Kata

Setiap kalimat tersusun dari beberapa kata yang mempunyai erti yang mana dapat menunjukkan akan kedudukan dari kata tersebut di dalam kalimat, misalnya dalam bahasa Malaysia dikenal dengan istilah subjek, predikat dan objek, begitu pun halnya dalam bahasa Arab. Sebelum mengetahui kedudukan kata, terlebih dahulu kita mengenal bentuk-bentuk kata dan pembahagiannya dalam bahasa Arab guna membantu dalam memahami dan mengetahui kedudukannya didalam sebuah kalimat. Kata di dalam bahasa Arab terbahagi kepada tiga, iaitu:

Isim الاسم (Kata benda)

Isim secara bahasa adalah nama, iaitu sebutan yang menunjukkan suatu yang dinamakan, apakah sebutan itu pada jenis atau pada unsurnya. Manusia ناس atau رَجُل adalah nama untuk suatu jenis yang dinamakan manusia atau lelaki, dan Ahmad أحْمد adalah nama untuk individu yang dinamakan Ahmad. Semua kata ini adalah Isim. Dalam pengertian yang paling sederhana merujuk padanan dalam bahasa Malaysia, maka Isim adalah nominal. Sedangkan dalam istilah Nahwu, Isim adalah suatu kata yang menunjukkan makna tersendiri dan tidak terikat dengan waktu.

Bagaimana kita boleh mengetahui suatu kata dalam bahasa Arab itu adalah Isim? kerana kita baru belajar mengenal Nahwu jadi kita tidak mengetahui makna kata tersebut dan tidak juga mengetahui apakah suatu kata mengandung makna yang terikat dengan waktu atau tidak. Caranya adalah dengan mengetahui tanda-tanda Isim pada suatu kata yang membezakannya dari dua jenis kata lainnya. Setiap kata yang mengandung atau boleh menerima salah satu dari tanda-tanda tersebut, maka kata tersebut adalah Isim.

Tanda-Tanda Isim

Ada beberapa tanda yang terletak pada suatu kata yang menunjukkan bahwa jenis kata tersebut adalah Isim. Tanda-tanda Isim tersebut adalah:

A. Tanda dari segi erti

Untuk mengetahui apakah kata tersebut termasuk isim, dapat dilihat dari maknanya, atau kata tersebut boleh disandarkan kepada kata yang lain baik ia adalah subjek (fi'il) atau pemulaan kalimat (mubtada). Contohnya عاد المسافرون isim di dini bersandar pada fiíl (kata kerja) yang menunjukkan ia adalah fi'il, contoh mubtada مسافر خالد .

B. Tanda dari segi Lafaz

Tanwin التنوين iaitu bunyi nun sukun pada akhir kalimat yang ditandai dengan harakat double ــًـ ــٍـ ــٌـ. Contohnya, خالدٌ atau زيدٍ ,dan قانتاتٍ. Maka kata-kata dalam semua contoh ini adalah Isim kerana tanwin boleh memasukinya. Tanwin secara garis besarnya terbahagi menjadi,

Pertama: Tanwin tamkin تمكين iaitu tanwin yang diikutkan kepada isim mu’rab, contoh محمدٌ.

Kedua: Tanwin Tankir تنكير yang mengikuti isim ma’rifah (yang pasti) menjadikannya nakirah (belum pasti) contoh, سيبويهِ (nama ahli nahwu).

Ketiga: Tanwin Muqabalah المقابلة yang diikutkan kepada Jamak muannas salim (jamak untuk perempuan) contohnya, قانتاتٍ disamakan dengan Nun yang ada pada Jamak Muzakkar Salim (jamak untuk lelaki) قانتون.

Keempat: Tanwin Ta’wid العِوَض (pengganti) yang diikutkan pada sebahagian kata sebagai pengganti terhadap apa yang dihapus dan dihilangkan, baik sebagai pengganti dari huruf yang dihilangkan, contohnya راعٍ جاء kata ra'in ditanwinkan sebagai pengganti huruf YA yang dihilangkan, asalnya adalah راعي. Ataukah pengganti dari kata yang dihapus, misalnya kata-kata yang terletak setelah Kullu dan Ba’du yang terhapus kata yang disandarkan padanya كلٍّ منهم asalnya adalah كل واحد منهم. Ataupun sebagai pengganti dari kalimat yang dihilangkan, contoh زرتني قبل سنتين وكنت حينئذٍ أعمل في الجامعة (dua tahun lalu, engkau menziarahiku dan pada waktu itu aku bekerja di universiti), kata Hinaizin ditanwinkan kerana mengganti kalimat yang hilang, yang asalnya adalah حينئذ زرتني.

* Dapat dimasuki dan dihubungkan dengan Alif dan Lam, ألـ pada awal kata. Setiap kata yang didahului oleh AL atau boleh menerima AL, maka kata tersebut adalah Isim. Contohnya, الكاتب = seorang penulis, المؤمن = orang mukmin, المسافر = orang yang pergi. Semua kata ini adalah Isim ditandai dengan adanya AL di awal kata.

* Dapat dimasuki oleh Jarr الجر. Baik jarr disebabkan oleh adanya huruf jarr mahupun kerana Idhafah. Contohnya, الحراس على السطحِ , kata Sathi dibaca kasrah kerana dimasuki oleh huruf jar iaitu Ála. Contoh Idhafah كتاب الطالبِ kata At Thalibi dibaca kasrah (jarr) kerana termaktub kepada buku. Huruf-huruf Jarr adalah مِن = dari (permulaan), إلي = ke, kepada, عَن = dari (lepas, meninggalkan), علي = atas, في = di, di dalam, رُبَّ = barangkali, kadang-kadang [sedikit atau banyak], الباء = dengan, الكاف = seperti [penyerupaan], اللام = untuk. Dan termasuk juga huruf-huruf sumpah حروف القسم, iaitu; الواو hanya untuk Isim Zahir,الباء untuk Isim Zahir dan Dhamir, dan التاء khusus dengan kata الله. Contohnya; واللهِ, بِاللهِِ, تَاللهِ, semuanya bermakna Demi Allah.

* Boleh dimasuki oleh Harf Nida (panggilan) contoh, يا زيدُ (Hai Zaid) dimasuki oleh Ya harf nida, contoh lain, يا عبدَاللهِ.Kata tersebut dapat diubah bentuknya menjadi bentuk Tashgir التصغير (mengecilkan) contoh, جبل (gunung) menjadi جبيل(gunung kecil), contoh lain, عصفور menjadi عُصَيْفِير.

* Kata tersebut dapat dijadikan Musanna (yang menunjukan atas dua) dan jamak. Contoh, طالبان، طلاب، طالبون، طالبات .


Tanda-tanda Fi’il

الفِعل

Fi’il secara bahasa bererti kejadian atau pekerjaan. Dan padanannya dalam bahasa Malaysia adalah kata kerja atau verbal. Sedangkan dalam istilah Nahwu, Fi’il adalah kata yang menunjukkan suatu makna tersendiri dan terikat dengan salah satu dari tiga bentuk waktu; masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang.

Contohnya كَتَبَ adalah kata yang menunjukkan makna penulisan dan terikat dengan masa yang telah lalu, يَكْتُبُ adalah kata yang menunjukkan makna penulisan dan terikat dengan masa sekarang, dan أكتُبْ juga adalah kata yang menunjukkan makna penulisan dan terikat dengan masa yang akan datang. Demikian juga contoh-contoh lain seperti نَصَرَ ينصُر انصُر = menolong, عَلِم يعلَم اعْلَمْ = mengetahui, جلَس يجلِس اجلِسْ = duduk, ضرَب يضرِب اضرِبْ = memukul, فهِم يفهَم افهَم = mengerti, memahami.

Perubahan bentuk dari setiap kata-kata dalam Bahasa Arab merupakan pembahasan Ilmu Saraf atau dalam istilah yang lebih luas Morphologi. Sedangkan dalam Ilmu Nahwu, unsur utama yang diperhatikan adalah kedudukan kata tersebut dalam struktur kalimat. Meskipun setiap kata dasar dalam bahasa Arab banyak mempunyai varian bentuk kata sesuai dengan kegunaan dan makna tersendiri, yang paling penting dalam Ilmu Nahwu adalah jenis-jenis semua kata tersebut dikelompokkan dalam tiga jenis saja, iaitu; Isim, Fi’il, dan Huruf.

Demikian juga, pembahagian fi’il dalam Ilmu Nahwu terbatas pada tiga bentuk sahaja, iaitu kata kerja yang menunjukkan kejadian di masa lalu, kata kerja masa sekarang, dan kata kerja perintah. Jenis-jenis Fi’il adalah:

> Fi’il Madhi الفعل الماضي iaitu kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan atau kejadian yang berlangsung pada masa sebelum waktu penuturan. Contoh, خطب , سمِع , انْطَلَقَ , اسْتَعملَ .Tanda-tandanya dari segi erti iaitu menunjukkan suatu pekerjaan atau kejadian yang berlangsung pada masa sebelum waktu penuturan. Adapun tanda-tandanya secara lafaz iaitu:

- Pertama: dapat dimasuki oleh Lam لـ .

- Kedua: Dapat dimasuki oleh Ta Al Faíl, contoh سافرتُ سافرتَ سافرتِ .

- Ketiga: dapat dimasuki oleh Ta ta’nis sakinah, contoh, استمعتْ سافرتْ جلستْ عادتْ.Hukum Fi'il Madhi dan I'rab adalah Mabni (tidak berubah harakah akhir hurufnya) .

> Fi’il Mudhari’ الفعل المضارع iaitu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada waktu dituturkan (sekarang) atau sesudahnya (akan datang). Contohnya يَصلُحُ . Dinamakan Mudhari’ kerana menyerupai isim. Tanda-tanda Mudhari’adalah dapat dimasuki oleh sin السين dan saufa سوف . Juga dapat dimasuki oleh huruf jazm dan Nashb لم, لا الناهية, لام الأمر , إنْ , أَنْ, لَنْ. Dan kadang bentuknya Mudhari’namun berarti Madhi, apabila dimasuki oleh Lam, conohnya, لم يحضر (belum/tidak datang). Hukum I’rab fiíl Mudhari’ adalah Mu’rab (berubah harakah akhir hurufnya) selama tidak dimasuki oleh Nun Taukid نون التوكيد dan Nun Niswah نون النسوة.

> Fi’il Amar فعل الأمر iaitu kata yang menunjukkan tuntutan tercapainya pekerjaan tersebut setelah masa pengungkapan. Contohnya, seorang ayah atau kawan dan lain-lain memerintahkan kepada seseorang untuk belajar, dia mengatakan = تعلَّمْ Belajarlah, atau اقرأ bacalah, atau انْطَلِقْ pergilah. Atau اسْتَغْفِر bertaubatlah/meminta ampun. Tanda-tanda fiíl amar adalah dapat dimasuki oleh Nun Taukid نُونَ التَّوكيد adalah huruf Nun pada akhir kata yang berfungsi untuk menunjukkan kesungguhan dan ketegasan tuntutan. Nun Taukid ada dua bentuk iaitu Khafifah (ringan) dan Tsaqilah (berat). Perbezaan keduanya dari segi bentuk adalah Nun Taukid Khafifah berbaris sukun ـنْ, sedangkan Nun Taukid Tsaqilah bertasydid dan berharakat fathahـنَّ atau Ya Al Mukhatabah ياء المخاطبة adalah huruf Ya sukun di akhir kalimat sebagai kata ganti orang kedua perempuan; yang berfungsi untuk menunjukkan bahawa tuntutan ditujukan kepada perempuan. Contohnya, قُوْمي = (Kamu perempuan), Bangunlah!, dari asal katanya untuk lelaki قُمْ, dan اُكْتُبي = (Kamu perempuan), Menulislah!, dari asal kata perintahnya untuk lelaki اكتب. Kedua kata asalya yang untuk lelaki adalah Fi’il kerana menunjukkan tuntutan dan boleh menerima Ya Mukhathabah. Dan dua kata yang untuk perempuan adalah Fi’il dengan ditanda dengan masuknya Ya Mukhathabah dan menunjukkan makna tuntutan. Hukum fiíl amar dalam I’rab adalah Mabni.

= Dari semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan tanda-tanda Fi’il yang paling utama, baik Fi'íl Madhi, Mudhari’dan Amar secara umum ketika berada dalam struktur kalimat adalah :

~Kata tersebut didahului oleh قد

~Tanda Fi’il yang kedua adalah suatu kata itu didahului Huruf Sin السينُ atau Huruf Saufa سوفَ.

~Tanda Fi’il ketiga adalah Ta Ta’nis Sakinah تاءُ التَّأنيث السَّاكنَة iaitu huruf Ta sukun yang masuk pada akhir kata. Tanda ini hanya untuk Fi’il Madhi saja dan fungsinya adalah untuk menunjukkan bahawa Isim yang terpaut dengan predikat berbentuk feminin (muannas).

~Tanda Fi’il keempat adalah suatu kata yang menunjukkan makna tuntutan dan kata tersebut boleh menerima Ya Mukhathabah ياء المخاطبة atau Nun Taukid نُونَ التَّوكيد.